ศิษย์เก่าคณะวิทย์ฯ ดีเด่น

 

     ศาสตราจารย์บุญส่ง  องค์พิพัฒนกุล  รองคณบดีฝ่ายวิจัย รับมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2549 ในงานวันคล้ายสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุม L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล