ผลงาน “ชุด Lock Splint” ได้รับวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ