แสดงความยินดี ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี