ขอแสดงความยินดีแก่ อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์