You are here

Q: บุคคลที่ตรวจพบเชื้อโควิด หลังจากรักษาหายและกักตัวครบตามคำแนะนำแล้ว จะต้องยืนยันการไม่พบเชื้อด้วยผลตรวจอีกครั้งหรือไม่ และหากต้องการตรวจซ้ำ ใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย