โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ใช้สิทธิรักษาพยาบาล สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิข้าราชการกรุงเทพมหานคร สิทธิข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทำการยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง