งานประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2023 “Pearls and Points in Pulmonary Practices”

งานประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2023 “Pearls and Points in Pulmonary Practices”
งานประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2023 “Pearls and Points in Pulmonary Practices”งานประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2023 “Pearls and Points in Pulmonary Practices”งานประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2023 “Pearls and Points in Pulmonary Practices”งานประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2023 “Pearls and Points in Pulmonary Practices”
งานประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2023 “Pearls and Points in Pulmonary Practices”งานประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2023 “Pearls and Points in Pulmonary Practices”งานประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2023 “Pearls and Points in Pulmonary Practices”
 

สาขาวิชาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2023 “Pearls and Points in Pulmonary Practices” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบหายใจ แก่แพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจ ให้สามารถจับประเด็นสำคัญจากตำรา แนวเวชปฏิบัติ หรือความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ นำมาสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมจริง

ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี