พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565
 

งานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและให้โอวาท โดยได้มอบโล่รางวัลและมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ซึ่งมี รศ. นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ หัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี กล่าวแสดงความยินดีแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี