การแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

การแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
การแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
การแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
 

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสภาอาจารย์รามาธิบดี จัดการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ. ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวเปิดงาน และ รศ. นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี ผศ. ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 และ อ. ทพญ.ปนิดา ภาวิไล เลขาธิการสภาคณาจารย์ ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังทั้ง on-site และผ่านออนไลน์เป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

สามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง Facebook: MU Faculty Senate https://www.facebook.com/senate.mu

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบ