การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การทำงานของสหสาขาวิชาชีพในการส่งเสริมเด็กที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายด้วย DIR Floortime®”

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การทำงานของสหสาขาวิชาชีพในการส่งเสริมเด็กที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายด้วย DIR Floortime®”
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การทำงานของสหสาขาวิชาชีพในการส่งเสริมเด็กที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายด้วย DIR Floortime®”การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การทำงานของสหสาขาวิชาชีพในการส่งเสริมเด็กที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายด้วย DIR Floortime®”การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การทำงานของสหสาขาวิชาชีพในการส่งเสริมเด็กที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายด้วย DIR Floortime®”การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การทำงานของสหสาขาวิชาชีพในการส่งเสริมเด็กที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายด้วย DIR Floortime®”การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การทำงานของสหสาขาวิชาชีพในการส่งเสริมเด็กที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายด้วย DIR Floortime®”การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การทำงานของสหสาขาวิชาชีพในการส่งเสริมเด็กที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายด้วย DIR Floortime®”
 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การทำงานของสหสาขาวิชาชีพในการส่งเสริมเด็กที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายด้วย DIR Floortime®” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้แนวทาง DIR Floortime® และสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการประชุมไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตน และพัฒนางานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายต่อไป

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี