ประชุมปฏิบัติการ “โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1

ประชุมปฏิบัติการ “โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1
ประชุมปฏิบัติการ “โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1ประชุมปฏิบัติการ “โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1ประชุมปฏิบัติการ “โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1ประชุมปฏิบัติการ “โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1ประชุมปฏิบัติการ “โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1ประชุมปฏิบัติการ “โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1ประชุมปฏิบัติการ “โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1ประชุมปฏิบัติการ “โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1ประชุมปฏิบัติการ “โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1
 

งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมปฏิบัติการ “โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1 เรื่อง “Essential competencies for New Faculty สมรรถนะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับอาจารย์ใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. พญ.ปองทอง ปูรานิธี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและต้อนรับอาจารย์แพทย์ใหม่ พร้อมทีมวิทยากร

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์