พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2566 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023)
 

ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2566 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2023) เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ให้กับผู้ขายได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการส่งมอบวัสดุที่มีคุณภาพ ครบถ้วน และตรงเวลา โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบโล่ และแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์