You are here

งานพัฒนาคุณภาพงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เชื่อมโยงหลักแนวคิด 3P สู่การถ่ายทอดสื่อวิดีทัศน์”

งานพัฒนาคุณภาพงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เชื่อมโยงหลักแนวคิด 3P สู่การถ่ายทอดสื่อวิดีทัศน์”
งานพัฒนาคุณภาพงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เชื่อมโยงหลักแนวคิด 3P สู่การถ่ายทอดสื่อวิดีทัศน์”งานพัฒนาคุณภาพงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เชื่อมโยงหลักแนวคิด 3P สู่การถ่ายทอดสื่อวิดีทัศน์”งานพัฒนาคุณภาพงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เชื่อมโยงหลักแนวคิด 3P สู่การถ่ายทอดสื่อวิดีทัศน์”
 

งานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เชื่อมโยงหลักแนวคิด 3P สู่การถ่ายทอดสื่อวิดีทัศน์” วิทยากรโดย คุณวชร ไตรยศ นักประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณรังสิมา เกียรติยุทธชาติ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพงานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคุณเบญจวรรณ เจริญรัตน์ นักวิชาการคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 318 (2) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี