You are here

สถาบันราชสุดาร่วมกับภาคีจัดอบรมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสารแก่เยาวชนที่มีความพิการให้พร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงาน

สถาบันราชสุดาร่วมกับภาคีจัดอบรมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสารแก่เยาวชนที่มีความพิการให้พร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงาน
สถาบันราชสุดาร่วมกับภาคีจัดอบรมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสารแก่เยาวชนที่มีความพิการให้พร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงานสถาบันราชสุดาร่วมกับภาคีจัดอบรมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสารแก่เยาวชนที่มีความพิการให้พร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงาน
 

สถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมแก่เยาวชนพิการหลากหลายประเภทจากทั่วประเทศได้เข้าร่วมอบรมทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโครงการ “We are Able” ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2566 ที่โรงแรมพาลาซโซ กรุงเทพฯ โดยได้รับสนับสนุนจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Development Program (UNDP) ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ (CITI Foundation)

จากนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนระดับสากล คือ the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) หรือ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ  จนถึงนโยบายระดับประเทศในการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น ส่งผลให้คนพิการมีโอกาสออกสู่สังคมกระแสหลักมากขึ้น โอกาสหลายด้านเปิดมากขึ้นสำหรับคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา หรือการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีโอกาสได้รับการศึกษาและการจ้างงาน แต่การที่จะประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตและทำงานในสังคมกระแสหลักนั้น ทักษะ hard skills ซึ่งเน้นที่ทักษะทางวิชาชีพเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและการทำงานของคนทุกคนมากขึ้น แต่ในการดำรงชีวิตและการทำงานคนก็ยังต้องปฏิสัมพันธ์กับคนด้วยกันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยี ผ่าน platform ต่าง ๆ หรือจะเป็นการปฏิสัมพันธ์แบบพบหน้า (face-to-face) ดังนั้น ทักษะอีกชุดหนึ่งที่มีความจำเป็นและเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คนพิการคนหนึ่งประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตและการทำงานได้ คือ ทักษะ soft skills หรือ human skills อาทิ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา การมีความมั่นใจในตนเอง ไปจนถึงทักษะในการสามารถบอกถึงความต้องการจำเป็นพิเศษ และการสนับสนุนตนเอง (self-advocacy) ของคนพิการด้วย

การอบรมนี้จึงมุ่งเสริมศักยภาพเยาวชนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มของคนพิการที่อยู่ในวัยเรียน หรือเพิ่งเริ่มต้นก้าวออกจากรั้วสถานศึกษาสู่สังคมของการทำงาน สำหรับในรุ่นที่ 1 นี้ มีน้อง ๆ เยาวชนหลากหลายความพิการ ได้แก่ ความพิการทางการเห็น ทางการได้ยิน ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ทางจิตใจและพฤติกรรม ทางสติปัญญา และออทิสติก จำนวน 27 คน เข้าร่วมในการอบรมซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร

ราชสุดาจะจัดอบรม 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2566 ที่กรุงเทพมหานคร และรุ่นที่ 2 วันที่ 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2566 ที่จังหวัดสงขลา

Ms. Irina Goryunova, UNDP Deputy Resident Representative ผู้แทนจาก UNDP ที่มาเปิดงานมีความเห็นว่าการอบรมนี้เสริมหนุนยุทธศาสตร์ของ UNDP อันได้แก่

1. ส่งเสริมการมีสิทธิเท่าเทียม (Promoting equal rights)

2. เสริมสร้างโอกาสและศักยภาพทางเศรษฐกิจ (Strengthening economic empowerment) และ

3. สร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของคนพิการ (Mainstreaming disability inclusion)

ในส่วนการทำงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 :  เสริมสร้างโอกาสและศักยภาพทางเศรษฐกิจ UNDP มีโครงการ “We are Able”  ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิซิตี้ อบรมทักษะให้คนพิการ 3 ทักษะ ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่

  1. ทักษะดิจิทัล (Digital skill) จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  2. ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) จัดโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย
  3. ทักษะทางสังคมและการสื่อสาร จัดโดยสถาบันราชสุดา

ผู้บริหาร UNDP ชื่นชมการอบรมว่านอกจากจะเป็นพื้นฐานให้เยาวชนพิการพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อสารเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในการทำงาน และชีวิตส่วนตัวแล้ว ยังไฮไลท์พลังและศักยภาพคนพิการ รวมถึงเป็นหมุดหมายในการสร้างสังคมที่ทุก ๆ คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข (inclusive society) จากการมีสิทธิที่เท่าเทียม การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายการพัฒนาที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของคนพิการด้วย