You are here

ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์”​ ​

โครงการสัมมนาเรื่อง เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์​
โครงการสัมมนาเรื่อง เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์​โครงการสัมมนาเรื่อง เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์​
โครงการสัมมนาเรื่อง เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์​โครงการสัมมนาเรื่อง เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์​โครงการสัมมนาเรื่อง เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์​
โครงการสัมมนาเรื่อง เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์​
 

ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี ภายใต้ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์” โดยได้รับเกียรติจาก อ. นพ.มนต์ธวัช อำนวยพล หัวหน้าศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ของศูนย์ฯ โดยมี คุณอัจฉรา น่วมอยู่ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ภายในงานมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้ประชุมวางแผนระบบการทำงานเพื่อมุ่งเน้นการให้บริการแบบเชิงรุกอีกด้วย

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2566 ณ รักษ์น้ำรีสอร์ท ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี​​