You are here

การประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode II”

การประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode II”
การประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode II”การประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode II”
การประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode II”การประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode II”
 

โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 อาจารย์สมทรง จุไรทัศนีย์ เลขานุการชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพิชญา ศรีวรรโณภาส สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม พร้อมด้วย พว.สุทิศา ปิติญาณ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) Management” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถระบุปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม สามารถให้คำแนะนำผู้ดูแลในการจัดการปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม เพื่อลดความขัดแย้งภายในครอบครัว และการป้องกันภาวะสมองเสื่อม รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ ทั้งนี้ผู้เข้าประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และอาจารย์พยาบาล จากสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ

ถ่ายทอดสัญญาณ ณ ห้อง 517 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี