You are here

งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์

งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์
งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์
 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ RAMAthibodi Prehospital Care Conference and Championship 2023 (PCCC) เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. นพ.ไชยพร ยุกเซ็น หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายโดยผู้แทนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) แพทย์ และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมบรรยาย ซึ่งมีนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์