บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจากประเทศจีน ไต้หวัน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจากประเทศจีน ไต้หวัน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจากประเทศจีน ไต้หวัน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจากประเทศจีน ไต้หวัน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจากประเทศจีน ไต้หวัน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจากประเทศจีน ไต้หวัน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
 

ฝ่ายป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจากประเทศจีน ไต้หวัน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม