You are here

รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award ประจำปี 2565

รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award ประจำปี 2565
รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award ประจำปี 2565รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award ประจำปี 2565รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award ประจำปี 2565รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award ประจำปี 2565
รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award ประจำปี 2565รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award ประจำปี 2565รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award ประจำปี 2565
 

รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้นำสุขภาพ เข้าร่วมงาน Healthy Organization Day และรับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award ประจำปี 2565 โดยได้รับรางวัลประเภท 
• ผู้นำองค์กร “ยอดเยี่ยม”
• ทีมผู้นำสุขภาพ “ดีเด่น” 
• กระบวนการดำเนินงาน “ยอดเยี่ยม”

ภายในงานยังมีเสวนาร่วมในหัวข้อ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการก้าวสู่องค์กรสุขภาพดี (Healthy Organization) อย่างยั่งยืน” อีกด้วย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)