โครงการ "พี่พบน้อง...เพื่อนพ้องพบกัน"

โครงการ "พี่พบน้อง...เพื่อนพ้องพบกัน"
โครงการ "พี่พบน้อง...เพื่อนพ้องพบกัน"โครงการ "พี่พบน้อง...เพื่อนพ้องพบกัน"โครงการ "พี่พบน้อง...เพื่อนพ้องพบกัน"
 

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี จัดโครงการ "พี่พบน้อง...เพื่อนพ้องพบกัน" เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่า อาจารย์แพทย์ และกับศิษย์ปัจจุบัน พร้อมเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นำโดย ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ให้การต้อนรับคณะ โดย ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  รศ. นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ และ นพ.สุธน อิ่มประสิทธิชัย ปฏิคมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ โดยมีอาจารย์แพทย์อาวุโส และศิษย์เก่าแพทย์ทั้งสองสถาบันเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย จำนวนกว่า 150 ท่าน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-15.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล