ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forum

ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forum
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forumปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forum
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forumปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forumปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forumปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forumปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forumปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forumปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forumปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forumปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forumปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forumปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forumปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forum
 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 เรื่อง “การแก้ไขความขัดแย้ง (Resolving Conflicts)” และ 19th Ramathibodi Surgical Forum โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นองค์ปาฐก ซึ่งมี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี