การประชุมการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล 4 สถาบัน ครั้งที่ 2

การประชุมการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล 4 สถาบัน ครั้งที่ 2
การประชุมการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล 4 สถาบัน ครั้งที่ 2 การประชุมการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล 4 สถาบัน ครั้งที่ 2 การประชุมการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล 4 สถาบัน ครั้งที่ 2 การประชุมการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล 4 สถาบัน ครั้งที่ 2
การประชุมการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล 4 สถาบัน ครั้งที่ 2 การประชุมการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล 4 สถาบัน ครั้งที่ 2 การประชุมการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล 4 สถาบัน ครั้งที่ 2
 

ผศ. นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล 4 สถาบัน ครั้งที่ 2  ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานด้านกายภาพ นำเสนอมาตรการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ และนำผู้เข้าร่วมประชุมฯ เรียนรู้ระบบงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยมีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร