งานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

งานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566
งานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 งานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 งานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 งานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 งานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 งานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566
 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “วันพยาบาลสากล” ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการโปสเตอร์เพื่อรำลึกถึง “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมดนตรีบำบัด กิจกรรมสัมพันธ์ กิจกรรมรามาธิบดีลีลาศ และเสวนา เรื่อง “เราจะคงไว้ซึ่งสุขภาวะที่ดีได้อย่างไรในสังคมปัจจุบัน” ซึ่งมีพยาบาล บุคลากรรามาธิบดี และประชาชนที่มารับบริการ สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์