คณาจารย์และนักศึกษา สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศึกษาดูงาน ณ Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เดินทางพร้อมนักศึกษาในหลักสูตร จำนวน 20 คน เยือน Peking University Third Hospital สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Associate Prof. Dr. Li Rong, Associate Dean for Medical Affair, LI Baohua, Director of Nursing Department และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤติเรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้อน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทีมวิชาชีพสุขภาพในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน