You are here

การใช้หลักประกันสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

การใช้หลักประกันสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)การใช้หลักประกันสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)การใช้หลักประกันสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)การใช้หลักประกันสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “การใช้หลักประกันสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ บริษัท/ห้าง/ร้าน ได้เรียนรู้แล้วเข้าใจ การใช้ระบบ (e-LG) หลักประกันสัญญา โดยมี ผศ. ดร. พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คุณวีณา ตั้งศรีสงวน ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง มาร่วมแนะนำการใช้หลักประกันสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) และผู้แทนจากบริษัท ร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้หลักประกันสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) ซึ่งมีผู้แทนจาก บริษัท/ห้าง/ร้าน ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์