โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง”

โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง” ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง (ว 124, ว 125, ว 128, ว 159 และว 189) โดย อ.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมายกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์