ประชุมอบรม/ทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course) หัวข้อ “Clinical Competence committee in EPA for postgraduation training”

ประชุมอบรม/ทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course) หัวข้อ “Clinical Competence committee in EPA for postgraduation training”
ประชุมอบรม/ทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course) หัวข้อ “Clinical Competence committee in EPA for postgraduation training”ประชุมอบรม/ทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course) หัวข้อ “Clinical Competence committee in EPA for postgraduation training”
ประชุมอบรม/ทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course) หัวข้อ “Clinical Competence committee in EPA for postgraduation training”ประชุมอบรม/ทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course) หัวข้อ “Clinical Competence committee in EPA for postgraduation training”ประชุมอบรม/ทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course) หัวข้อ “Clinical Competence committee in EPA for postgraduation training”ประชุมอบรม/ทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course) หัวข้อ “Clinical Competence committee in EPA for postgraduation training”ประชุมอบรม/ทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course) หัวข้อ “Clinical Competence committee in EPA for postgraduation training”ประชุมอบรม/ทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course) หัวข้อ “Clinical Competence committee in EPA for postgraduation training”
 

 สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมอบรม/ทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course) หัวข้อ “Clinical Competence committee in EPA for postgraduation training” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. พญ.ปองทอง ปูรานิธี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ภายในงานมี รศ. พญ.กษณา รักษมณี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ. นพ.อธิพงษ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งมีอาจารย์แพทย์รามาธิบดี จากทุกภาควิชาร่วมรับฟังการบรรยาย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี