กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566

กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566
กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566
กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566
 

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยชมรมเบาหวาน “เพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี” จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเบาหวานโลก” ภายในงานมีบริการตรวจเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว การบรรยายพิเศษ ปรึกษาปัญหาสุภาพ ปรึกษาด้านการบริโภคอาหาร ตรวจสุขภาพเท้า และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมี รศ. พญ.วัลยา จงเจริญประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์