โครงการบุคลากรรามาธิบดีพบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “การวิ่งมาราธอนของชาวรามาธิบดี”

โครงการบุคลากรรามาธิบดีพบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “การวิ่งมาราธอนของชาวรามาธิบดี”
โครงการบุคลากรรามาธิบดีพบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “การวิ่งมาราธอนของชาวรามาธิบดี”โครงการบุคลากรรามาธิบดีพบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “การวิ่งมาราธอนของชาวรามาธิบดี”โครงการบุคลากรรามาธิบดีพบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “การวิ่งมาราธอนของชาวรามาธิบดี”โครงการบุคลากรรามาธิบดีพบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “การวิ่งมาราธอนของชาวรามาธิบดี”
โครงการบุคลากรรามาธิบดีพบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “การวิ่งมาราธอนของชาวรามาธิบดี”โครงการบุคลากรรามาธิบดีพบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “การวิ่งมาราธอนของชาวรามาธิบดี”โครงการบุคลากรรามาธิบดีพบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “การวิ่งมาราธอนของชาวรามาธิบดี”
 

ศูนย์กีฬารามาธิบดี หน่วยสวัสดิการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบุคลากรรามาธิบดีพบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “การวิ่งมาราธอนของชาวรามาธิบดี” โดยมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.พงศธร ตั้งทวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี อ. นพ.สมคิด มิ่งพฤฒิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ นักวิ่ง/นักแสดง เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี