การประชุมเพื่อสรุปแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานและแจ้งการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Plan: BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมเพื่อสรุปแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานและแจ้งการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Plan: BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมเพื่อสรุปแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานและแจ้งการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Plan: BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567การประชุมเพื่อสรุปแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานและแจ้งการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Plan: BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567การประชุมเพื่อสรุปแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานและแจ้งการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Plan: BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567การประชุมเพื่อสรุปแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานและแจ้งการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Plan: BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะตัวแทนหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องพื้นที่พญาไท และแพทย์หญิงพาขวัญ ปิตานุเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพและศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานและแจ้งการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Plan: BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน ผู้จัดทำแผน BCP และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้าน BCM ของส่วนงาน ทั้ง 9 ส่วนงานในพื้นที่พญาไท ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ตลอดจนกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ อันจะทำให้การดำเนินงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤตนั้น ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ Cisco Webex