ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyungpook National University Chilgok Hospital, K-MEDI Hub และ Neopons CO. Ltd. จากสาธารณรัฐเกาหลี

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyungpook National University Chilgok Hospital, K-MEDI Hub และ Neopons CO. Ltd. จากสาธารณรัฐเกาหลี
ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyungpook National University Chilgok Hospital, K-MEDI Hub และ Neopons CO. Ltd. จากสาธารณรัฐเกาหลีต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyungpook National University Chilgok Hospital, K-MEDI Hub และ Neopons CO. Ltd. จากสาธารณรัฐเกาหลี
ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyungpook National University Chilgok Hospital, K-MEDI Hub และ Neopons CO. Ltd. จากสาธารณรัฐเกาหลีต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyungpook National University Chilgok Hospital, K-MEDI Hub และ Neopons CO. Ltd. จากสาธารณรัฐเกาหลีต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyungpook National University Chilgok Hospital, K-MEDI Hub และ Neopons CO. Ltd. จากสาธารณรัฐเกาหลีต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyungpook National University Chilgok Hospital, K-MEDI Hub และ Neopons CO. Ltd. จากสาธารณรัฐเกาหลีต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyungpook National University Chilgok Hospital, K-MEDI Hub และ Neopons CO. Ltd. จากสาธารณรัฐเกาหลีต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyungpook National University Chilgok Hospital, K-MEDI Hub และ Neopons CO. Ltd. จากสาธารณรัฐเกาหลีต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyungpook National University Chilgok Hospital, K-MEDI Hub และ Neopons CO. Ltd. จากสาธารณรัฐเกาหลีต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyungpook National University Chilgok Hospital, K-MEDI Hub และ Neopons CO. Ltd. จากสาธารณรัฐเกาหลีต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyungpook National University Chilgok Hospital, K-MEDI Hub และ Neopons CO. Ltd. จากสาธารณรัฐเกาหลี
 

ศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและความร่วมมือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyungpook National University Chilgok Hospital, K-MEDI Hub และ Neopons CO. Ltd. จากสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสมาเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสำรวจความร่วมมือที่เป็นไปได้ ตลอดจนเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย รวมทั้งสาขาวิชาการประสาทวิทยาในภาควิชาอายุศาสตร์ต่อไป ซึ่งในระหว่างการประชุม รศ. ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ให้ข้อมูลความเป็นมา ก่อนที่ Assoc. Ki-Su Park นำเสนอภาพรวมในฐานะตัวแทนผู้บริหารจาก K-MEDI Hub และ Neopons CO. Ltd. ก่อนที่คณะผู้ศึกษาดูงานจะนำเสนอหัวข้อต่าง ๆ นอกจากนี้ อ. พญ.นิชธิมา ฉายะโอภาส ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยคัดกรองการได้ยินที่มีภาวะน้ำคั่งน้ำในสมองจากความดันปกติ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล