โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลสากล 2567”

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลสากล 2567”
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลสากล 2567”โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลสากล 2567”โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลสากล 2567”โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลสากล 2567”
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลสากล 2567”โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลสากล 2567”โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลสากล 2567”
 

รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย พว.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ. ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน โดยมี ผศ. ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร ประธานคณะกรรมการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี และอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการพยาบาล ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี” ภายในงาน มีกิจกรรมการเสวนาพิเศษ เรื่อง "นวัตกรรมทางการพยาบาล พลังแห่งเศรษฐกิจของการดูแล" โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วย พว.ชญาดา ปิยขจรโรจน์ พว.ปภาวดี เหล่าพานิชย์เจริญ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้ร่วมเสวนา ผศ.สุภลักษณ์ เชยชม อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแกว่งแขน ยางยืดออกกำลังกาย โดย รศ. ดร.ผจงจิต ไกรถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน พร้อมด้วย พว.อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และพยาบาลเชี่ยวชาญ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมเป็นวิทยากร และ พว.อัจฉรา พลไชย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล