You are here

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศึกษาดูงานงานสื่อสารองค์กร

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศึกษาดูงานงานสื่อสารองค์กร
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศึกษาดูงานงานสื่อสารองค์กรศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศึกษาดูงานงานสื่อสารองค์กรศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศึกษาดูงานงานสื่อสารองค์กรศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศึกษาดูงานงานสื่อสารองค์กรศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศึกษาดูงานงานสื่อสารองค์กรศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศึกษาดูงานงานสื่อสารองค์กรศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศึกษาดูงานงานสื่อสารองค์กรศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศึกษาดูงานงานสื่อสารองค์กรศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศึกษาดูงานงานสื่อสารองค์กรศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศึกษาดูงานงานสื่อสารองค์กรศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศึกษาดูงานงานสื่อสารองค์กรศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศึกษาดูงานงานสื่อสารองค์กร
 

ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนพันธกิจและสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คุณราชันย์ เสริมศรี หัวหน้างานสื่อสารองค์กร และทีมงานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับทีมศึกษาดูงานจาก ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นำโดย นพ.กีรพรรดิ ภิรมย์ไกรภักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และทีมงาน เข้าศึกษาดูงานภาพรวมของงานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาดูงาน Rama Channel, Call Center งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 518 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล