กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559

กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559
กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559
กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559
 
     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559  ฝ่ายทรัพยากรบุคล และ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม Road Show  " โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล " ณ  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมบุคลากรให้เพียงพอแก่การขยายการให้บริการทางการแพทย์ และเตรียมพร้อมสู่การเปิดให้บริการของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในปี 2560  โดยมีนักศึกษา พยาบาลให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และสอบถามรายละเอียดของการปฏิบัติงานเชิงลึก  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเกิดความประทับใจและสนใจเข้าทำงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นอย่างยิ่ง