อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยประจำหน่วยงาน

งานบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมโครงการ “เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยประจำหน่วยงาน” 

อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาชีวอยามัยประจำหน่วยงาน