ชมรมรามาธิบดีอาวุโส ศึกษาดูงานภารกิจส่วนขยายของฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

ชมรมรามาธิบดีอาวุโส ศึกษาดูงานภารกิจส่วนขยายของฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี
ชมรมรามาธิบดีอาวุโส ศึกษาดูงานภารกิจส่วนขยายของฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีชมรมรามาธิบดีอาวุโส ศึกษาดูงานภารกิจส่วนขยายของฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีชมรมรามาธิบดีอาวุโส ศึกษาดูงานภารกิจส่วนขยายของฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีชมรมรามาธิบดีอาวุโส ศึกษาดูงานภารกิจส่วนขยายของฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี
ชมรมรามาธิบดีอาวุโส ศึกษาดูงานภารกิจส่วนขยายของฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีชมรมรามาธิบดีอาวุโส ศึกษาดูงานภารกิจส่วนขยายของฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีชมรมรามาธิบดีอาวุโส ศึกษาดูงานภารกิจส่วนขยายของฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีชมรมรามาธิบดีอาวุโส ศึกษาดูงานภารกิจส่วนขยายของฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีชมรมรามาธิบดีอาวุโส ศึกษาดูงานภารกิจส่วนขยายของฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีชมรมรามาธิบดีอาวุโส ศึกษาดูงานภารกิจส่วนขยายของฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี
 

งานสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมรามาธิบดีอาวุโส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานภารกิจส่วนขยายของฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี โดยมี ผศ. ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร ประธานโครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรมรามาธิบดีอาวุโส และกล่าวขอบคุณทีมงานโครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ซึ่งมี รศ. ดร.พรรณดี พุธวัฒนะ รองประธานคนที่ 2 และฝ่ายวิชาการ ชมรมรามาธิบดีอาวุโส มอบของที่ระลึก และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สาธิตการแปรรูปผักไชยาในเมนู "ราดหน้าไชยา" และสาธิตการแปรรูปเห็ดในเมนู "แหนมเห็ด" ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกชมรมรามาธิบดีอาวุโสเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี