โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Heike Roth และนักศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์จาก University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Heike Roth และนักศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์จาก University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Heike Roth และนักศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์จาก University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลียโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Heike Roth และนักศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์จาก University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลียโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Heike Roth และนักศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์จาก University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลียโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Heike Roth และนักศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์จาก University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลียโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Heike Roth และนักศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์จาก University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลียโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Heike Roth และนักศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์จาก University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลียโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Heike Roth และนักศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์จาก University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลียโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Heike Roth และนักศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์จาก University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลียโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Heike Roth และนักศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์จาก University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลียโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Heike Roth และนักศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์จาก University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลียโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Heike Roth และนักศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์จาก University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลียโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Heike Roth และนักศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์จาก University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชิน วรวิชชวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ และคณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกล่าวต้อนรับ Dr. Heike Roth, a Course Director of the Bachelor of Midwifery และนักศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์ จำนวน 13 คน จาก University of Technology Sydney (UTS) เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งเดินทางมาในโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 10-21 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ เพื่อมาศึกษาดูงานระบบการพยาบาลการผดุงครรภ์ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย พร้อมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองสถาบัน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี