การต้อนรับ Dr. Rasika Jayasekara, senior lecturer in nursing and midwifery, University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย

การต้อนรับ Dr. Rasika Jayasekara, senior lecturer in nursing and midwifery, University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
การต้อนรับ Dr. Rasika Jayasekara, senior lecturer in nursing and midwifery, University of South Australia ประเทศออสเตรเลียการต้อนรับ Dr. Rasika Jayasekara, senior lecturer in nursing and midwifery, University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
การต้อนรับ Dr. Rasika Jayasekara, senior lecturer in nursing and midwifery, University of South Australia ประเทศออสเตรเลียการต้อนรับ Dr. Rasika Jayasekara, senior lecturer in nursing and midwifery, University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Rasika Jayasekara, senior lecturer in nursing and midwifery, University of South Australia เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับ การใช้ผล systematic review research in developing CNPG ร่วมกัน ใน หัวข้อ “Projects relating to systematic review research”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 418 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

หลังจากนั้น คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี นำเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางการพยาบาล Skill lab ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา