การเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช

การเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
การเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชการเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
การเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชการเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
การเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
 

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ร่วมกับ งานบริการวิชาการและศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง “การเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช” ผ่านระบบ Zoom meeting

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมี คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช

โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช รวมทั้งได้แนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช และแนวทางการเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช

ทั้งนี้ มีพยาบาลวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ถ่ายทอดสัญญาณ ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี