พิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน

 
     ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ ผู้แทนภาควิชาฯ สำนักงานและหน่วยงานต่าง ๆ  ร่วมพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ประจำปี 2556
     วันที่ 4  ธันวาคม 2556  ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี