สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทานเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ทางการเมือง

 
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุปผา ผู้ช่วยราชเลขาธิการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทานเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ทางการเมือง ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556