You are here

รามาฯ แถลงข่าวเหตุการใช้กระสุนจริงจากการตรวจพบในผู้บาดเจ็บ

 
     ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน กรณีพบการใช้กระสุนจริงแก่ผู้ชุมนุมจากการตรวจพบผู้บาดเจ็บที่ส่งตัวมายังโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารเรียนรวม โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ พล.อ.ต.ผศ.นพ.วิชาญ เปี้ยวนิ่ม หัวหน้าสาขาวิชานิติเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และ นพ.นรเทพ กุลโชติ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เป็นผู้ราวมแถลงในครั้งนี้