พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566

พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566
พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566
พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566
 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน และมี คุณนรา เปาอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล