โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 77 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 77 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 77 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 77 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 77 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 77 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 77 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 77 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 77 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 77 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา และอาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับทุนจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 77 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

ในโอกาสนี้ได้เข้าร่วม กิจกรรม International Council of Nurses luncheon ในฐานะผู้แทนวิชาชีพไทย

ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้ที่ Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/