โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดรายการ “สถานีพยาบาล“ EP.3 “ล้างจมูก..รู้วิธีทำง่าย..ทั้งเด็กและผู้ใหญ่”

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดรายการ “สถานีพยาบาล“ EP.3 “ล้างจมูก..รู้วิธีทำง่าย..ทั้งเด็กและผู้ใหญ่”
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดรายการ “สถานีพยาบาล“ EP.3 “ล้างจมูก..รู้วิธีทำง่าย..ทั้งเด็กและผู้ใหญ่”โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดรายการ “สถานีพยาบาล“ EP.3 “ล้างจมูก..รู้วิธีทำง่าย..ทั้งเด็กและผู้ใหญ่”
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดรายการ “สถานีพยาบาล“ EP.3 “ล้างจมูก..รู้วิธีทำง่าย..ทั้งเด็กและผู้ใหญ่”โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดรายการ “สถานีพยาบาล“ EP.3 “ล้างจมูก..รู้วิธีทำง่าย..ทั้งเด็กและผู้ใหญ่”โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดรายการ “สถานีพยาบาล“ EP.3 “ล้างจมูก..รู้วิธีทำง่าย..ทั้งเด็กและผู้ใหญ่”
 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 คณาจารย์ จากสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปิยวดี ทองยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านสื่อสารองค์กร อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนฤดี โชคประจักษ์ชัด อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก เป็นวิทยากรในรายการ “สถานีพยาบาล โดย อาจารย์พยาบาลรามาธิบดี” กับตอน EP.3 “ล้างจมูก..รู้วิธีทำง่าย..ทั้งเด็กและผู้ใหญ่” ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศิริพร นิราพันธ์ อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และผู้ช่วยอาจารย์เทวิกา โชคประสานชัย อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Live: Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi

รายการ “สถานีพยาบาล” จัดขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจการดูแลตนเอง รวมทั้งสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืน สำหรับรูปแบบของรายการสถานีพยาบาลแบ่งเป็นช่วง “คุยกับพยาบาล” “ถามมา-ตอบไป” “เคล็ด (ไม่) ลับ..ฉบับพยาบาล” เรื่อง การดูแลป้องกันโรคไข้เลือดออก และ “ตอบคำถาม ชิงรางวัล”

สามารถรับชม ได้ที่: https://www.facebook.com/share/v/HAjbqXfbNbpV7mVD/?mibextid=WC7FNe