โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก School of Medicine, University of California, Davis, ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์ อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการสุขภาพชุมชนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Brad H. Pollock, PhD, MPH, FACE, a Distinguished Professor of Epidemiology and Chair of the Department of Public Health Sciences, Associate Dean of Public Health Sciences จาก University of California, Davis, School of Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะ

ทั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี