You are here

ประชุมวิชาการ Inter University Conference

 
     ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ Inter University Conference โดยมี ผศ.ธงชัย  พงศ์มฆพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ท่ามกลางความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
     วันที่ 22  พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์