You are here

อบรมให้ความรู้เรื่อง ผลการพัฒนารูปแบบการบริการเพื่อการเลิกบุหรี่ ต่อความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ คลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
     สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง  “ผลการพัฒนารูปแบบการบริการเพื่อการเลิกบุหรี่ ต่อความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ คลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลรามาธิบดี” โดยได้รับเกียรติจากคุณอารยา หาอุปละ  วิทยากรผู้บรรยายจากสังกัดหน่วยให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาพฯ และเรื่อง ”ความต้องการในการพัฒนา ตนเองของบุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดี” โดยได้รับเกียรติจากคุณลออ  นาคกุล  วิทยากรผู้บรรยายจากสังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
     เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ