พิธีเปิดหอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต Pediatric Intensive Care Unit (PICU)