You are here

งานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา

งานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถางานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา
งานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถางานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถางานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถางานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถางานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถางานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถางานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถางานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถางานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถางานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถางานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถางานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถางานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถางานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถางานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา
 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน พร้อมจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน และแสดงธรรมโดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน)วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และคณะสงฆ์ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา สร้างสถานศึกษาที่ทันสมัย ปลอดภัย ส่งเสริมการเรียนรู้ การบูรณาการระหว่างการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อผลิตพยาบาลแห่งอนาคตออกสู่สังคม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา